Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1/ Vyplněním a odesláním objednávkového on-line formuláře vzniká mezi objednatelem a zhotovitelem závazná smlouva o zhotovení uměleckého díla (dále jen smlouva) podle obecně platného zákona v ČR ve chvíli, kdy zhotovitel odešle e-mailem její potvrzení zpět objednateli.

2/ Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli kalkulaci a konečnou celkovou cenu objednaného uměleckého díla ( dále jen díla) na požádání. 

3/ Po odeslání objednávky kresby, malby, básně nebo jiného díla na zakázku lze od této smlouvy odstoupit do 24 hodin po jejím potvrzení zhotovitelem bez náhrady zhotoviteli, a to odpovědí na předchozí objednávku potvrzující e-mail ze strany zhotovitele. Pozdější odstoupení od smlouvy není akceptováno a objednatel musí zaplatit plnou výši ceny objednaného díla.

4/ Při e-mailem potvrzené on-line objednávce živé umělecké produkce na určitý čas a datum lze od této objednávky, která je rovněž smlouvou o umělecké dílo, odstoupit prostřednictvím e-mailu bez náhrady nejpozději 3 dny před datem objednané produkce, jinak je odstupující povinen zaplatit pokutu ve výši 30% ceny objednané produkce druhé straně.

5/ Zhotovitel se zavazuje k tomu, že osobní data objednatele použije výhradně ke komunikaci s ním, nebo, s jeho souhlasem, v referencích na příslušných webových stránkách.

6/ Zhotovitel se zavazuje k realizaci díla tak, aby odpovídalo popisu a reklamním ukázkám na jeho webových stránkách.

7/ Zhotovitel se zavazuje dodržet smluvenou dodací dobu díla. Pokud tak neučiní, má objednatel právo odstoupit od smlouvy bez náhrady.

8/ Objednatel je povinen zaplatit dodané dílo nebo produkci při dodání, nebo v době splatnosti faktury. 

9/ Při dodání díla objednateli prostřednictvím přepravní služby, objednatel platí zvolenou přepravní službu včetně balného podle aktuální ceny uvedené na webových stránkách.

10/ Objednatel souhlasí se zaplacením penále 0,1 % z ceny díla za každý jeden den prodlení s platbou za zhotovitelem provedené a dodané dílo nebo produkci podle objednávky provedené objednatelem.

11/ Výhradní neomezená licence ke všem způsobům užití zhotoveného díla přechází na objednatele teprve po zaplacení smluvené částky za zmíněné dílo zhotoviteli. Pak může být dílo zveřejněno, ale nesmí být vydáváno za práci jiného subjektu.

12/ Reklamační řád se řídí obecně platnými předpisy v ČR s tím, že jde o specifika smlouvy o umělecké dílo a tato jsou uvedena v on-line reklamačním formuláři, který je po správném vyplnění a odeslání akceptován zhotovitelem.

13/ Objednatel je ten, kdo dílo prostřednictvím on-line formuláře na příslušných webových stránkách objednal a zhotovitel je ten, který objednané dílo zhotovil, nebo má zhotovit.